ThunderSoft Flash Slideshow Factory 4.7

ThunderSoft Flash Slideshow Factory 4.7

ThunderSoft – 23,8MB – Shareware – Windows
ThunderSoft Flash Slideshow Factory is a software that is easy to use to create photo slideshows from your digital photos, complete with ready-to-use animated templates, stunning transition effect, text captions, music etc. You can publish your slideshows in local disk, as email sending to your friends, or embed your favorite published flash into your blog, Myspace, or other ordinary web pages to show off. Note: You can remove "Extended Download Service" on the order page to save your money. (registration code will be sent by email within 24 hours)

Tổng quan

ThunderSoft Flash Slideshow Factory là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi ThunderSoft.

Phiên bản mới nhất của ThunderSoft Flash Slideshow Factory là 4.7, phát hành vào ngày 22/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/09/2009.

ThunderSoft Flash Slideshow Factory đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 23,8MB.

ThunderSoft Flash Slideshow Factory Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ThunderSoft Flash Slideshow Factory!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại